"معرفی شرکت"

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺗﺠﻬﯿﺰ ﻟﯿﺪوﻣﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮا-ﻓﻀﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺳﺎل 1377 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ و دوﻟﺘﻰ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺟﺎرى ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ داراﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭼﯿﻦ،ﮐﺮه، دﺑﻰ، ﻫﻨﺪ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻮﯾﮋه ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮاى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻘﺪور ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ- ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗأﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

1- لوله های کربن استیل از سایز " 1/2 تا بالاترين سايزها و لوله های استنلس استیل در سايزها و گريدهاي مختلف و نيز انواع تيوبها با سوپر آلياژهاي مختلف بصورت درزدار و یا بدون درز

2- انواع شیرآلات کربن استیل و استنلس استیل و الوی استیل و برنجی و ... از سایز "1/2 تا "48 در کلاسهای مختلف

3- انواع فلنج و اتصالات کربن استیل و استنلس استیل و الوی استیل از "1/2 تا "64 در کلاس ها و رده های مختلف

4- انواع ورق در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل و آلوی استیل و اینکونل و مونل

5- انواع لوازم و اتصالات ابزار دقیق و انواع گیج ها و ترانسمیترهای دما و فشار و تجهيزات اتاق كنترل

6- انواع استدبولت های B7و B16و مهره های 2H و4 و استنلس استیل B8 و مهره های 8 و انواع واشرهای صنعتی از نوع اسپیرال و فلت و رينگهاي RTJ

7-انواع لوازم جوش و برش و الکترودهای مختلف و ابزار آلات كارگاهي

8- انواع لوازم ایمنی و آتش نشانی و...

لازم به ذكر است كه اين شركت كليه محصولات را از منابع تحت وندور شركت ملي نفت و گاز و پتروشيمي ايران با قابليت امكان بازرسي شخص ثالث براي تمامي اقلام در حين توليد و مراحل تحويل ارائه مي نمايد. لیست برخی از شرکت هایی که این مجموعه توانسته است در سالیان گذشته به آنان خدمات ارائه کالا ، عرضه نماید به شرح زیر میباشد:

1- مجتمع های پتروشیمی مستقر در شیراز ، و مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه

2- پالایشگاه بندرعباس ،تهران، اصفهان، لاوان و ...

3- شرکتهای گاز و خطوط لوله استان فارس، تهران و شرکتهای ذخیره سازی گاز استان تهران و شرکت پالایش گاز بیدبلند ...

4- شرکت مناطق نفت خیز جنوب و توربین جنوب و...

5- شرکتهای پیمانکاری وابسته به صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی نظیر :

1-5 شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC ) در :

1-1-5 پروژه بازسازی پالایشگاه آبادان فازهای 1 و 3

2-1-5 پروژه NGL خارگ و خدمت رسانی کالا در داخل و خارج از کشور

3-1-5 پروژه اوره و آمونیاک عسلویه و....

6- شرکت ساختمان نصب (E.C.C)

7- شركت مهندسین ايتوك در پروژه هاي خطوط لوله و پالايشگاهي گازي و غيره

8- شركت جندي شاپور (در پروژه های فراورش گاز شوریجه مشهد)

9- شركت مهندسين مشاور چگالش در پروژه های فراورش گاز سراجه قم و ساير شركتهاي پيمانكاري ديگر... .