• آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى : ﺷﯿﺮازﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻬﺎرراه رﯾﺸﻤﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﻮﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪ2 واﺣﺪ302 ﺗﻠﻔﻦ:170-38444087-38444086 ﻓﮑﺲ:071-38444029 اﯾﻤﯿﻞاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰى : ﺷﯿﺮاز ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻬﺎر راه رﯾﺸﻤﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﯾﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺟﻨﻮب ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻔﻦ: 3170-1177228 ،8227334
  • آدرس اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰى: ﺷﯿﺮاز- ﺷﻬﺮك ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻰ – ﻣﯿﺪان اول ﺧﯿﺎﺑﺎن 0032 ﺳﻮﻟﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﻤﺖ راﺳﺖ تلفن:6924477- 0713-7744235
  • اﻧﺒﺎر ﺷﻤﺎره2 : دوﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ رأس اﻟﺨﻮر (اوﯾﺮ)دﻓﺘﺮ دوﺑﻰ: اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻰ، دﺑﻰ، ﺑﺰرﮔﺮاه اﻟﻤﮑﺘﻮم، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻣﺎس، ﺷﻤﺎره902 اﮐﻮان) ﺗﻠﻔﻦ 63808334179 ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ:076381