EPC قرارداد

قرارداد EPC
امروزه قراردادهای پیمانکاری از نوع مهندسی ، خرید و ساخت رواج زیادی یافته است که قرارداد EPC نامیده می گردد.تنظیم قرارداد بر اساس تعهدات پیمانکار که شامل تهیه قطعات و تجهیزات و نصب آن با توجه به میزان دخالت کار فرما در ادامه و نصب واجرای پروژه به اشکال زیر تقسیم می گردد:
1. شیوه " کلید در دست " کامل با قرارداد مدیریت عملیات برای یک دوره معین برای پروژه های ساخت ، اجرا و انتقال
2. شیوه"کلید در دست کامل" بدون قرارداد مدیریت عملیات برای یک دوره معین.
3. شیوه"کلید در دست جزیی"
4. اجرای کامل پروژه توسط کارفرما
مسئولیت های پیمانکار در یک پروژه " کلید در دست کامل" ، علاوه بر تهیه مواد و کالاها (کارخانه و تجهیزات ) تا تحویل کارخانه در وضعیت عملیاتی کامل به کارفرما نیز ادامه می یابد و مسئولیت کارفرما در رابطه با مدیریت پروژه محدود می باشد. مسئولیتهای پیمانکار در پروژه های "کلید در دست جزئی" محدود است. از نظر حقوقی ، نقش و مسئولیت های کارفرما در رابطه با مدیریت قرارداد بطور اعم و پیگیری و مدیریت اجرایی بطور به قید دو شروط اختصاص قرارداد تنظیم شده با مهندس مشاور از یک طرف و با پیمانکار یا پیمانکاران از طرف دیگر بستگی خواهد داشت که این قیود و شروط باید بنحوی تنظیم گردد. در اجرای پروژه ،کارفرما غالبا ضروری می بیند که از کمک فنی شخصی ثالثی برای مشاوره و نظارت و هماهنگی موثر استفاده کنند. که این کمک بستگی به دو عامل دارد. اول نیروی متخصص داخلی کارفرما ، دوم میزان پیچیدگی پروژه ای که باید اجرا شود.
شیوه های متداول برای مدیریت پروژه در پروژه های مختلف عبارت است از:
1. روش مدیریت کامل پروژه توسط کارفرمای دولتی
این شیوه متداولترین نوع آن در کشور ماست که یک شرکت دولتی بعنوان طرف قرارداد با پیمانکار محسوب و کلیه عملیات مربوط را راسا به عهده گرفته و توسط کارکنان ستادی خود به اجرا در می آورد و یکی از اساسی این روش عدم امکان اعمال کنترل های لازم مدیریتی بر فعالیتهای پیمانکار می باشد. تصدی همزمان دو مسئولیت امور اجرایی مربوط به مدیریت پروژه و نظارت بر استیفای حقوق کارفرما توسط یک شخص حقوقی (شرکتهای دولتی )عامل مهم دیگر در ضعف این شیوه است.
2. روش مدیریت کامل طراح توسط بخش خصوصی
در نظامهای اقتصادی توسعه یافته یکی از روشهای متداول است. در این روش رابطه سه جانبه ای بین کارفرما ، مدیریت پروژه و پیمانکار بوجود می آید. مدیریت پروژه با اختیارات تفویضی از جانب کارفرما توسط یک شرکت مستقل خصوصی اداره می شود.
3. مدیریت پروزه بر اساس قراردادی برای دوره معین و تحت شرایط خاص به اشخاص حقیقی یا حقوقی محول می شود. با این شیوه شرکتهای بزرگ دولتی بعنوان نماینده دولت بدون در گیر شدن در مسائل متفرقه اجرائی براحتی خواهند توانست ضمن اعمال " نظارت عالیه " بر پروژه در مورد انها به درستی " سیاست گذاری" کنند.
4. روش مدیریت مشارکتی توسط کارفرما و بخش خصوصی که کارفرما ، با در نظر گرفتن امکانات نیروی تخصصی ستادی خود، بخشی از عملیات مدیریت پروژه را به شرکت خصوصی واگذار می کنند و کارکنان شرکت خصوصی به موازات کارکنان کارفرما به اعمال مدیریت پروژه و نظارت بر فعالیتهای پیمانکار می پردازند.
در اجرای پروژه ، کارفرما غالبا ضروری می بیند که از کمک فنی شخص ثالثی برای مشاوره و نظارت و هماهنگی موثر استفاده کند، که منجر به عقد قراردادی فی ما بین کارفرما با یک شرکت مهندسی مشاور می گردد و پیمانکار را نیز ملزم به ارایه گزارشهای کاری در مراحل مختلف و یا اخذ نظر از شرکت مربوطه می نماید.