لوله های فولادی

از سایز 1/2 تا سایز 1/2-3

لوله فولادی ASTM A53 سایز2 تا 1/2-3

2 - 3½

1/8 - 1½ | 4 - 6 | 8 - 12 | 14 - 18 | 20 - 26 سایزهای دیگر

 

NPS

قطر خارجی به

اینچ (میلیمتر)

ضخامت به

اینج

(میلیمتر)

وزن اسمی

فوت / پوند

(کیلوگرم/متر)

کلاس

وزن

شماره

رده

آزمون فشار
PSI (kPa)

 

Grade A

Grade B

2

2.375 (60.3)

0.154 (3.91)

3.66 (5.44)

STD

40

2300 (15900)

2500 (17200)

   

0.218 (5.54)

5.03 (7.48)

XS

80

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.344 (8.74)

7.47 (11.11)

...

160

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.436 (11.07)

9.04 (13.44)

XXS

...

2500 (17200)

2500 (17200)

2.875 (73.0)

0.203 (5.16)

5.80 (8.63)

STD

40

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.276 (7.01)

7.67 (11.41)

XS

80

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.375 (9.52)

10.02 (14.90)

...

160

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.552 (14.02)

13.71 (20.39)

XXS

...

2500 (17200)

2500 (17200)

3

3.500 (88.9)

0.125 (3.18)

4.51 (6.72)

...

...

1290 (8900)

1500 (1000)

   

0.156 (3.96)

5.58 (8.29)

...

...

1600 (11000)

1870 (12900)

   

0.188 (4.78)

6.66 (9.92)

...

...

1930 (13330)

2260 (15600)

   

0.216 (5.49)

7.58 (11.29)

STD

40

2220 (15300)

2500 (17200)

   

0.250 (6.35)

8.69 (12.93)

...

...

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.281 (7.14)

9.67 (14.40)

...

...

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.300 (7.62)

10.26 (15.27)

XS

80

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.438 (11.13)

14.34 (21.35)

...

160

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.600 (15.24)

18.60 (27.68)

XXS

...

2500 (17200)

2500 (17200)

4.000 (101.6)

0.125 (3.18)

5.18 (7.72)

...

...

1120 (7700)

1310 (19000)

   

0.156 (3.96)

6.41 (9.53)

...

...

1400 (6700)

1640 (11300)

   

0.188 (4.78)

7.66 (11.41)

...

...

1690 (11700)

1970 (13600)

   

0.226 (5.74)

9.12 (13.57)

STD

40

2030 (14000)

2370 (16300)

   

0.250 (6.35)

10.02 (14.92)

...

...

2250 (15500)

2500 (17200)

   

0.281 (7.14)

11.17 (16.63)

...

...

2500 (17200)

2500 (17200)

   

0.318 (8.08)

12.52 (18.63)

XS

80

2800 (19300)

2800 (19300)

توجه:

  • برای ضخامت های بیشتر ازبالا ترین ضخامت تعیین شده برای قطر خارجی لوله که در جدول ذکر شده ، آزمون فشار باید بر اساس بیشترین مقدار درج شده در جدول برای قطر خارجی لوله باشد.
  • برای لوله کوچک تر از NPS 2 با ضخامت های تصریحی کمتر از نازکترین ضخامت مندرج در جدول باید بر اساس قطر خارجی تعریف شده باشد.
  • برای تمام سایزهای گرید A و B کوچکتر از NPS 2 ، آزمون فشار بصورت قرار دادی میباشد. آزمون فشار برای قطرهای خارجی متوسط تصریح شده بیشتر از اندازه های بعدی داده شده در این جدول نیست.